Informatie over
Huisvesting Bijzondere Doelgroepen
aan de Laan van Oud-Kralingen

 

Stichting Humanitas, Woonstad Rotterdam en de gemeente Rotterdam willen het voormalige schoolgebouw aan de Laan van Oud-Kralingen 50 geschikt maken als woonvoorziening voor kwetsbare Rotterdammers. Want hoewel het goed gaat in Rotterdam en de meeste Rotterdammers zichzelf redden, geldt dat helaas niet voor iedereen. Denk aan stadsgenoten die niemand hebben op wie ze (voldoende) kunnen terugvallen als het leven moeilijk is. Mensen die – soms als het gevolg van een complex geworden maatschappij – een extra steuntje in hun rug nodig hebben. En in het ergste geval leidt dit ertoe dat deze Rotterdammers geen dak boven hun hoofd hebben, in de war zijn of niet voor zichzelf kunnen zorgen. Ook voor die Rotterdammers neemt de gemeente Rotterdam haar verantwoordelijkheid, samen met hulp- en zorgverleners.

Voor die kwetsbare Rotterdammers willen we een veilige plek bieden aan de Laan van Oud-Kralingen 50. Het zijn 16 mensen die al gewend zijn om in een begeleide woonvoorziening te wonen. Het is een kleinschalige woonvorm waar gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week professionele begeleiding aanwezig is. Stichting Humanitas is de zorgpartij die deze mensen gaat begeleiden en huurt het pand van de corporatie Woonstad Rotterdam.

Het voormalige schoolgebouw aan de Laan van Oud-Kralingen is qua omvang en omgeving zeer geschikt om een begeleide woonvoorziening te plaatsen. In dit deel van de stad is er nog ruimte voor zo’n voorziening volgens de door de gemeenteraad vastgestelde ‘kleurenkaart draagkracht gebied’. Het is een rustige, prikkelvrije omgeving voor de bewoners van de voorziening.

 

Verbouwen

Het oude schoolgebouw wordt verbouwd naar 16 kleine appartementen en een gemeenschappelijke ruimte in. De planning is dat in de tweede helft van 2019 de verbouwing start. Medio 2020, wanneer de verbouwing naar verwachting gereed is, opent de voorziening.

De gehele gevel krijgt opknapbeurt waarbij de kozijnen zullen worden vervangen en er balkons worden toegevoegd. De gevel gaat ook groener worden.

Bouwen en verbouwen gaan helaas nooit zonder overlast, maar deze wordt zo veel mogelijk beperkt. Woonstad Rotterdam selecteert haar aannemers onder andere op een goede omgang met de omgeving en omwonenden tijdens bouwwerkzaamheden.
Tijdens de werkzaamheden is het gebouw afgeschermd als elke andere bouwplaats.
Zodra meer bekend is over de start van de bouw en de bouwplanning, ontvangen omwonenden regelmatig bericht over wat de werkzaamheden voor hen betekenen en waar zij terecht kunnen met vragen en meldingen van overlast.

Voor het verbouwen van het voormalige schoolgebouw is een omgevingsvergunning nodig. Deze is op 27 september 2019 verstrekt. De beschikking is hier te lezen.
Achtergronddocumenten die betrekking hebben op de vergunning kunt u vinden op deze pagina .

 

Belanghebbenden kunnen eventueel binnen zes weken bezwaar maken tegen de aangevraagde vergunning. Ook is nog beroep mogelijk.

Daarnaast is er een aanvulling op het bestemmingsplan nodig. In de huidige bestemming staan alleen wonen en maatschappelijke functies, maar niet begeleid wonen. Deze aanvulling kan worden ingepast in wat de Kruimelgevallenregeling heet; een regeling die het College van B&W de ruimte geeft om kleine wijzigingen in het bestemmingsplan door te voeren.

De woonvoorziening blijft voor de periode dat het huurcontract door Woonstad is afgegeven. Dit is 10 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. In principe blijft de bestemming gehandhaafd zolang de voorziening in de behoefte voorziet.

De komst van een woonvoorziening voor specifieke doelgroepen leidt – voor zover bekend – niet tot waardedaling van nabijgelegen woningen. De waardeontwikkeling van vastgoed is een lange termijn vraagstuk en wordt hoofdzakelijk bepaald door economische ontwikkelingen.

 

Waarom is het besluit niet in samenspraak met de buurt genomen?

Het college heeft het plan voor de Laan van Oud-Kralingen op verschillende manieren beoordeeld:

  • het college is samen met zorg en hulpverleners verantwoordelijk dat ook kwetsbare Rotterdammers een plek krijgen waar ze zich veilig voelen;
  • het plan past binnen de afspraken die de gemeente en zorginstellingen hebben gemaakt voor het Convenant Huisvesting Bijzondere Doelgroepen;
  • In dit deel van de stad is er nog ruimte voor zo’n voorziening volgens de door de gemeenteraad vastgestelde kleurenkaart draagkracht gebied. Het is een rustige, prikkelvrije omgeving voor de bewoners van de voorziening;
  • de Gebiedscommissie heeft positief geadviseerd met randvoorwaarden.

Om al deze redenen heeft het college ‘ja’ gezegd tegen de ontwikkeling.

 

Over de nieuwe bewoners

De woonvoorziening is bedoeld voor 16 personen, die voorheen op de Mathenesserlaan woonden. Het zijn bewoners die al gewend zijn aan de structuur en rust van een begeleide woonvoorziening en deze structuur nodig hebben. Dit hebben zij nodig als gevolg van een softdrugsverslavings-, psychisch of psychosociaal probleem of niet aangeboren hersenletsel. Alle bewoners hebben ook een Wet Maatschappelijke Ondersteuning-indicatie (WMO) van de gemeente.

Deze bewoners hebben de rust en structuur nodig om goed te kunnen functioneren. Dit doet Stichting Humanitas door te ondersteunen bij de diverse leefgebieden zoals wonen, werk en financiën. Ondersteuning is bijvoorbeeld het aanbrengen van structuur in huishouden en dagindeling en het vinden van een zinvolle dagbesteding.

Stichting Humanitas zoekt samen met de cliënt of bewoner naar welke mogelijkheden iedereen heeft. De woonvoorziening heeft een permanent karakter. Er wordt niet van bewoners verwacht dat zij doorstromen naar een andere woning.

Voor de woonvoorziening worden cliënten geselecteerd die qua achtergrond en persoonlijkheid het beste bij elkaar passen. Dit zijn mannen en vrouwen. Het gaat in elk geval om volwassen personen, van 23 jaar of ouder (de meeste bewoners van de beschermde woonvoorzieningen zijn de 40 al ruim gepasseerd).

De gemiddelde leeftijd van de bewoners waaraan nu wordt gedacht ligt op ongeveer 60 jaar.

 

Verslaving, verleden en afspraken

In een aantal gevallen is er sprake van een verslavingsprobleem. Dit geldt niet voor alle bewoners. Het kan gaan om soft drugs-, drank- of bijvoorbeeld gokverslaving. Met de bewoners worden afspraken gemaakt over het gebruik en die worden vastgelegd in het begeleidingsplan. De afspraken over het gebruik zijn erop gericht dat de bewoners niet tot overlast zijn voor zichzelf en hun woonomgeving. Stichting Humanitas voorziet de cliënten niet zelf van drugs of drank.

Ze mogen alleen in hun eigen appartement gebruiken, zoals ieder ander dat thuis ook vrij is om dat te doen. Er komt geen gebruiksruimte en ook in de gemeenschappelijke ruimte is gebruik verboden.
Houden bewoners zich niet aan de afspraken in het begeleidingsplan, dan is de uiteindelijke consequentie dat ze moeten vertrekken naar een voorziening waar ze minder zelfstandigheid hebben.

Het is een voorwaarde dat mensen een hoge mate van zelfstandigheid hebben. Dit betekent dat mensen in staat moeten zijn om met behulp van de begeleiders een eigen huishouden vorm te geven. Een actieve, heftige verslaving past hier niet bij.
De begeleiding is erop gericht om het gebruik van middelen zo veel mogelijk terug te dringen en een gezonde, stabiele leefstijl te hanteren. En ervoor te zorgen dat zij niet tot overlast zijn voor hun woonomgeving.

De ervaring leert dat het gebruik van middelen en medicijnen tijdens het verblijf sterk vermindert. De bewoners leiden dan een redelijk normaal leven met een strakke dagindeling. Door dat leefpatroon aan te houden, kunnen zij zich ontworstelen aan de stress die de dagelijkse strijd om het bestaan op straat met zich meebracht.

De bewoners hebben geen strafblad, er zitten dus ook geen zedendelinquenten tussen of mensen die gevaarlijk zijn voor kinderen. Stichting Humanitas controleert of de mensen geschikt zijn voor de woonvoorziening.

Er is nauw contact tussen wijkteam, wijkagent, de op te richten beheercommissie en Stichting Humanitas. Deze partijen stellen samen een beheerconvenant op waarin ook wordt afgesproken welke maatregelen en sancties worden genomen om overlast te voorkomen.

 

Daginvulling

In deze woonvoorziening krijgt men begeleiding en er zijn huisregels, maar het is geen gevangenis. De aard van de begeleiding en zorg hangt af van de mate van zelfstandigheid van een cliënt. De woonvoorziening is hun thuis. De bewoners betalen ook huur voor hun woning. Zij mogen hier blijven wonen zolang zij zelf willen, tenzij ze zich niet aan de regels houden. Ze ontvangen hier ook bezoek, binnen de huisregels.

Met iedere bewoner wordt gekeken naar zijn of haar dagstructuur. Er zijn bewoners die een baan hebben. Ook zijn er bewoners die gebruik maken van de dagbesteding in het pand.

De dagbesteding is bedoeld voor de bewoners van het pand. De dagbesteding wordt vormgegeven naar de behoefte van de bewoners. Hierbij wordt gezocht naar een combinatie tussen zinvolle daginvulling voor de bewoners en van betekenis zijn voor de wijk. Wanneer er behoefte is in de wijk aan andere vormen van ontmoeten gaan wij graag met omwonenden in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld ook worden gedacht aan een afhaalpunt voor pakketjes of een schilderclub.

Het komt bij deze groep bewoners nagenoeg niet voor dat zij over een auto beschikken. Zij reizen met openbaar vervoer, met de fiets of lopend. Het plan is daarom om drie parkeerplaatsen op de Jacques Dutilhweg te gebruiken als ‘taxiplaats’ voor halen en brengen. Zo kan ook worden voorkomen dat voor parkeren op eigen terrein een extra kruising met het fietspad ontstaat, wat een gevaarlijke situatie op zou leveren.

 

Begeleiding en Beheer

 

Begeleiding

De huisregels en afspraken zijn zodanig dat de bewoners in goede harmonie in het pand wonen, zonder de overige bewoners en/of de omgeving overlast te bezorgen. Daarnaast wordt een beheercommissie opgericht die afspraken maakt met elkaar hoe we overlast kunnen voorkomen.

Er is 24 uur per dag en 7 dagen per week begeleiding/toezicht aanwezig.
Vanaf 7.00 tot 23.00 uur is begeleiding aanwezig. In de nacht is een slaapdienst aanwezig, die toezicht houdt.

De ervaring leert dat bewoners graag een eigen thuis hebben en hun woning niet in gevaar brengen door zich niet aan de regels en afspraken te houden.

Overtreding van de regels kan leiden tot gedwongen vertrek uit de voorziening. Als dat gebeurt wordt de bewoner niet op straat gezet, maar geplaatst in een andere voorziening met minder zelfstandigheid. Humanitas heeft in de huisregels en in de begeleidingsplannen opgenomen dat de bewoners zich zullen onthouden van iedere vorm van overlast. Humanitas zorgt dat bewoners ermee bekend zijn.

Uit eerdere ervaringen weten we dat bij de start van een begeleid woonvoorziening er korte tijd sprake kan zijn van een toename van dealers en andere mensen die proberen misbruik te maken van de situatie. De politie ziet streng toe en probeert wangedrag te voorkomen. Uit ervaring weten we eveneens dat na korte tijd de situatie normaliseert en er niet of nauwelijks sprake is van een toename van zwervers, verslaafden of dealers.

Mocht er toch overlast zijn, dan kan de begeleiding daarop aangesproken worden. Voor acute gevallen kan, vanaf het moment dat de voorziening geopend is, de begeleiding in de woonvoorziening worden gebeld. Het telefoonnummer wordt gedeeld met de directe woonomgeving. Dan onderneemt Humanitas gelijk actie.
Is er overlast in de omgeving, bel dan de politie via 0900-8844.
Bij calamiteiten (brand, ongeluk, etc.) moet uiteraard 112 gebeld worden.

 

Beheercommissie

De gemeente stelt bij dit soort voorzieningen altijd een beheercommissie in. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van directe buurtbewoners, gemeente, Woonstad Rotterdam, de politie (de buurtagent) en Humanitas. De beheercommissie houdt in de gaten of de woonvoorziening geen overlast veroorzaakt voor de omgeving.
De beheercommissie wordt al tijdens de verbouwing van de voorziening opgericht, zodat partijen gezamenlijk ook maatregelen kunnen bepalen om eventuele overlast te voorkomen.

Voor de komst van de eerste bewoners wordt door de beheercommissie een beheerconvenant opgesteld dat door de betrokken partijen wordt ondertekend. Daarin staat ook hoe wordt omgegaan met klachten en wat de sancties zijn als een partij zich niet aan de afspraken houdt.
Vervolgens ziet de beheercommissie erop toe dat alle partijen zich aan de afspraken houden.

Bij aanhoudende overlast heeft Humanitas eerst de kans om het te herstellen. Werkt dat niet, dan kan de beheercommissie aan de verantwoordelijk wethouder vragen om in te grijpen.

 

Deelnemen aan beheercommissie?

Heeft u interesse voor de beheercommissie? U kunt zich aanmelden bij mevrouw Franka Boudewijn van de gemeente Rotterdam: fm.boudewijn@rotterdam.nl.

De beheercommissie wordt actief zodra de verbouwing start. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor de beheercommissie zal dan ook de samenstelling van de groep worden bekeken.

 

Ervaringen elders

Ervaringen met vergelijkbare voorzieningen en doelgroepen elders in Rotterdam zijn positief. Er zijn bijna geen meldingen van overlast of klachten en in een aantal gevallen heeft de beheercommissie gevraagd om zichzelf op te heffen. In andere gevallen zien we integratie met de omwonenden (gezamenlijke barbecue in de zomer, deelname aan een voetbaltoernooi in de wijk).

De toekomstige bewoners van de Laan van Oud-Kralingen komen vanuit de Mathenesserlaan, die gesloten is omdat die voorziening in een rode zone lag en deze locatie in een gele zone ligt. Aan de Mathenesserlaan was nagenoeg geen sprake van overlast.