Stand van zaken Corona Stichting Humanitas

Rotterdam 9 april 2020 – Binnen Stichting Humanitas heerst grote verslagenheid door meerdere besmettingen met het Coronavirus onder bewoners en medewerkers van verschillende locaties. Een aantal cliënten is hierdoor komen te overlijden. Dit ondanks de inachtneming van de maatregelen die de verspreiding van het virus moeten tegengaan. Vooral de Leeuwenhoek is zwaar getroffen.

Verdriet om overleden en besmette cliënten
Net als bij veel verpleeghuizen in het hele land, zijn ook in het verpleeghuis de Leeuwenhoek in Rotterdam Centrum meerdere cliënten besmet met het Coronavirus (COVID-19). En is een aantal cliënten overleden ten gevolge van het virus. Bij een aantal overleden personen was er wel een vermoeden van besmetting, maar is dat niet bevestigd. Bij de medewerkers van De Leeuwenhoek en de andere locaties – waarbij ook besmettingen zijn geconstateerd – en andere cliënten heerst grote verslagenheid en wordt er meegeleefd met de betrokken families.

Huidige situatie
Stichting Humanitas heeft rond de 1000 cliënten aan wij wie wij zorg met verblijf leveren, verspreid over 14 locaties. Daarnaast bieden wij zorg aan enkele duizenden mensen thuis. Sinds de uitbraak van de crisis zijn er van de totale clientenpopulatie 160 mensen verdacht van besmetting of vastgesteld besmet met corona. De mogelijk besmette cliënten worden momenteel preventief getest. Inmiddels zijn 25 cliënten hersteld verklaard. Tot ons grote verdriet zijn stichting breed ook 40 cliënten aan de gevolgen van het virus overleden. Hiervan zijn in onze locatie de Leeuwenhoek de meeste slachtoffers te betreuren.

Wij informeren als ‘zorgpartijen Rijnmond’ (Conforte) sinds kort ook gezamenlijk over onze verpleeghuizen en thuiszorg.

Maatregelen in acht genomen
Het is moeilijk te verklaren waar de besmettingen vandaan komen. Het bezoek op de locaties is al vanaf het begin van de crisis ontmoedigd en beperkt. De sluiting van de verpleeghuizen voor nieuwe cliënten en alle bezoek dateert van 20 maart. Het virus kent een lange incubatietijd, dus de eerste besmettingen zouden van voor die tijd kunnen zijn. Vanaf het begin van de uitbraak van het virus zijn we ons bewust geweest van de ernst van de situatie en hebben we de maatregelen van de RIVM, de GGD en onze externe infectiepreventie deskundigen opgevolgd om verspreiding tegen te gaan. Zoals het sluiten van een afdeling bij een eerste verdenking en de stop van opname van cliënten op deze betreffende afdeling. Ook wordt personeel, zoveel als dat kan, niet uitgewisseld tussen ‘schone’ en ‘besmette’ afdelingen. Bij verdenking van besmetting wordt de betreffende cliënt direct in quarantaine gesteld en verpleegd middels isolatie. Het aantal besmettingen en het ziektebeloop van onze cliënten wordt dagelijks gemonitord.

Vanaf 24 maart zijn we gestart met testen van cliënten en medewerkers. We hebben tot nu toe steeds voldoende persoons beschermende middelen gehad om de medewerkers volgens de van tijd tot tijd geldende landelijke richtlijnen te beschermen. Wetende dat veel medewerkers hadden gewenst dat die landelijke richtlijnen verdergaand waren geweest.

Contact met families
We houden de families van de cliënten regelmatig op de hoogte (via de 1e contactpersonen) over de situatie van hun familielid en over de ontwikkelingen op onze locaties. Dit doen we telefonisch en per brief. Uiteraard worden ook de medewerkers geïnformeerd en begeleid, zo gericht mogelijk per situatie, afdeling of locatie. Locaties waar dit nodig is worden ondersteund door extra menskracht. Deze komt voort vanuit initiatieven die zijn genomen om extra handen voor de zorg te werven. Familie, cliënten, medewerkers en vrijwilligers maken zich in deze tijden van crisis en onzekerheid ernstige zorgen. Inmiddels is er vanuit Humanitas een belteam werkzaam, bestaande uit psychologen, geestelijk verzorgers, bedrijfsmaatschappelijk werkers en andere deskundigen. Zij bieden een luisterend oor en ondersteuning waar dat gevraagd wordt.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Wij hopen wel op een meer landelijke woordvoeringslijn, voor de niet acute zorg, zoals deze voor de acute zorg inmiddels op gang is gekomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stichting Humanitas
06 44 24 44 07

Stichting Humanitas
Stichting Humanitas biedt hoogwaardige zorg en diensten aan iedereen – van 0 tot 100+ – die ondersteuning en hulp nodig heeft en richt zich op verzorging, verpleging, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en medische behandeling. Humanitas is een algemene instelling zonder binding aan een levensbeschouwing. Bij Humanitas werken circa 3500 medewerkers en 2500 vrijwilligers in diverse regio’s en locaties. Voor meer informatie: www.stichtinghumanitas.nl.