Stand van zaken Corona Stichting Humanitas (UPDATE BERICHT)

Rotterdam 16 april 2020

Op donderdag 10 april is in een persbericht de stand van zaken binnen Stichting Humanitas uiteengezet. Middels dit bericht willen wij een volgende update geven van de meest actuele stand van zaken.

Stichting Humanitas verleent zorg aan veel kwetsbare cliënten in de laatste fase van hun leven. In onze zorg stellen wij – vanuit onze filosofie – de mens en de kwaliteit van leven centraal. Deze tijd is zwaar voor bewoners, familie én medewerkers. Wij doen ons uiterste best om balans te houden tussen kwaliteit van leven, en het voorkomen en beperken van de verspreiding van het coronavirus. Wij begrijpen de angst en de emotionele reacties van bewoners, familie en medewerkers die het zwaar hebben. Daarnaast zijn we dankbaar voor de vele steun en begrip die we dagelijks mogen ontvangen.

In onze verpleeghuizen verblijven er momenteel rond de 1000 cliënten die zorg met verblijf krijgen. Deze cliënten zijn verspreid over 14 locaties. Met maatschappelijke opvang en welzijn erbij, tellen we meer dan 40 locaties. Daarnaast helpen we zo’n 8000 duizend mensen thuis met verpleging, huishoudelijke hulp, hulpverlening en welzijn. Uit het uitgebreid testen – zowel preventief als op basis van klachten – blijkt dat op dit moment zestig van onze cliënten positief en dus besmet zijn met het corona virus. Dit zijn de besmettingen in onze verpleeghuizen, maar ook hebben we moeten constateren dat een aantal cliënten hiervan in de thuissituatie besmet is. Op onze maatschappelijke opvanglocaties zijn tot op heden geen besmettingen geconstateerd. We betreuren echter dat de afgelopen weken een zestigtal cliënten zijn overleden, voornamelijk in onze verpleeghuizen. Belangrijk hierbij te melden is dat bij circa tweederde van de overleden cliënten – uit testen – is gebleken dat zij daadwerkelijk besmet waren met het coronavirus. Gelukkig zien we ook dat bijna zestig besmette cliënten inmiddels hersteld zijn.

Zoals reeds besproken heeft coronavirus veel impact op cliënten die verblijven in het verpleeghuis, derhalve willen we hier extra bij stil staan.

Onderzoek locatie De Leeuwenhoek
Vorige week is in de media een aantal berichten verschenen over de situatie op onze locatie De Leeuwenhoek. Het aantal besmettingen op de locatie is voor Stichting Humanitas de reden geweest om een intern onderzoek te starten welke wordt gedeeld met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook andere partijen zoals de GGD worden in het onderzoek betrokken. Over de doorlooptijd is nu nog niets te zeggen, daar zorgvuldigheid voorop staat. Het onderzoek bestaat uit diverse elementen, waarbij er zal worden teruggekeken, geanalyseerd en ook vooruit gekeken. Tevens zal de IGJ diverse gesprekken voeren en documentatie bestuderen. Op dit moment is dit onderzoek nog volop gaande, er valt dan ook nog niets te zeggen over de bevindingen. De bevindingen van het onderzoek zullen met alle belanghebbenden worden gedeeld, zodra het onderzoek is afgerond.

Maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan

Bestaande cliënten
Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn we al enige tijd gestart met het preventief testen van cliënten. Dit al voordat dit vanuit de overheid mogelijk werd gemaakt! Vanaf 6 april is de ruimte voor testen landelijk en ook bij ons verruimd. Dit wordt gedaan om zo goed als mogelijk een scheiding aan te kunnen brengen tussen besmette cliënten en cliënten die niet besmet zijn. Op deze manier kunnen we zo zorgvuldig en snel mogelijk (verder) handelen om onze cliënten en medewerkers te beschermen.

Om een beeld te geven, we hebben binnen de 14 verpleeghuizen van Humanitas 70 verpleegafdelingen. Op dit moment hebben wij 12 afdelingen gesloten voor opname, omdat cliënten positief getest zijn of omdat er een vermoeden van besmetting is. Dit is de stand van zake van dit moment maar dat kan morgen alweer anders zijn. Naast deze voor opname gesloten afdelingen hebben wij inmiddels 1 afdeling op de locatie Akropolis geheel ingericht voor zogenaamde cohortverpleging van uitsluitend met corona besmette cliënten. Bovendien wordt op deze locatie een 2e afdeling ingericht voor hetzelfde doel. Op de locatie De Leeuwenhoek is cohortverpleging van de gehele locatie van toepassing geweest en is een verdergaande scheiding in gang gezet tussen “besmette” en “schone” afdelingen. Ook is op onze locatie Steenplaat een verdergaande scheiding tussen wel en niet besmette cliënten gerealiseerd. Tot slot zijn er een aantal locaties waar tot heden nog geen positief geteste cliënt is geconstateerd.

Deze scheiding van “besmette” en “schone” afdelingen passen wij al even toe en is inmiddels in de hele verpleeghuissector in Nederland van toepassing. Het bijsturen en anticiperen hierop is de afgelopen weken aan de orde van de dag en zal ook nog voorlopig zo blijven. Uiteraard wordt hierbij – ook binnen onze verpleeghuizen – rekening gehouden met de bestaande scheiding tussen demente (psychogeriatrische) cliënten en somatische cliënten.

Nieuwe cliënten
Stichting Humanitas neemt nog dagelijks nieuwe mensen op. Hiervoor willen wij, zover dat kan, uitsluiten dat een nieuwe bewoner besmet is met het coronavirus. Of je nu uit het ziekenhuis overkomt of uit de thuissituatie, alle cliënten worden eerst getest. Vervolgens wordt gedurende de hiervoor geldende periode (incubatietijd) bekeken of dit beeld negatief blijft. Pas hierna volgt overplaatsing naar een zogenaamde ‘schone afdeling’. Uitsluiten van besmettingen kan niemand, maar op deze wijze beperken we wel het risico dat iemand wordt opgenomen die al besmet is. In deze tijd verblijven deze nieuwe cliënten nu op onze locatie Hannie Dekhuijzen en, als dat nodig is, verruimen we dat op een andere locatie. Dit om de doorstroom uit ziekenhuizen en thuiszorg niet ‘op slot te zetten’, want ook die verantwoordelijkheid willen wij in samenwerking met alle VVT zorginstellingen blijven nemen.

Bijkomend effect van bovenstaande maatregelen is dat we er zo voor zorgen dat op deze afdelingen de nodige kennis en expertise samenkomt. Dit omdat de insteek is om teams van medewerkers in te zetten op alleen besmette of alleen schone afdelingen. Op de besmette afdelingen gebruiken medewerkers voor hun bescherming en dat van de cliënt, persoonlijke beschermingsmaterialen zoals beschermende kleding, handschoenen, een speciaal mondmasker, schort en een bril. Dit conform RIVM richtlijnen.

Beschermen van onze medewerkers
Humanitas is op 24 maart gestart met het testen van cliënten en ook medewerkers. Dit is al eerder dan door het kabinet werd aangekondigd en is in de afgelopen anderhalve week verruimd. Daarnaast zijn persoonlijke beschermingsmiddelen schaars in de sector. Zeker voor de zorg buiten de ziekenhuizen (acute zorg). Met alle effort – ook in samenwerkingsverband met inkopers van andere VVT zorginstellingen in Rotterdam – hebben we tot nu toe steeds voldoende persoons beschermende middelen gehad om de medewerkers volgens de van tijd tot tijd geldende landelijke richtlijnen te beschermen. Dit volgens die maat, want we weten uiteraard dat veel van onze medewerkers (en in de zorg breed) liever hadden gezien dat de landelijke richtlijnen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verdergaand waren geweest. We zien dat de vakbond zich daar landelijk ook sterk voor maakt. Wij hebben zelf de ambitie om – zodra de beschikbaarheid dit toelaat – de persoonlijke beschermingsmiddelen nog eerder in te zetten.

Stichting Humanitas heeft enorm veel waardering voor de tomeloze inzet van haar medewerkers. We vinden het belangrijk dat zij hun zorgen met ons delen. Zeker na de berichten die in de pers zijn verschenen. Dit raakt de medewerkers. Vanwege de zorgen die zijn ontstaan, is Stichting Humanitas voor medewerkers, maar ook voor cliënten, families en vrijwilligers o.a. een belteam gestart, bestaande uit psychologen, geestelijk verzorgers, bedrijfsmaatschappelijk werkers en andere deskundigen. Zij bieden een luisterend oor en ondersteuning waar dat gevraagd wordt.

Contact met families
De maatregelen zoals het scheiden van “besmette” en “schone” afdelingen heeft veel (emotionele) gevolgen voor onze cliënten, maar ook voor hun familie. Zo vinden er nu interne verhuizingen plaats en moeten sommige cliënten hun geliefde plek (tijdelijk) verlaten. Wij houden de families van de cliënten op de hoogte (primair via de 1e contactpersonen) van de maatregelen en de gevolgen die dit heeft voor hun dierbare naaste, onze bewoners. We beseffen uiteraard dat deze maatregelen – genomen in het collectieve belang – voor cliënten en hun familie in deze tijd hard over kunnen komen. Wij doen daarom ons uiterste best om ook de familie hierin te begeleiden.

Tot slot
Voor ons en onze medewerkers is het – zeker in deze tijd – van belang om te doen wat wij moeten doen, zorgen voor onze cliënten. Om die reden willen we vragen ons de tijd en rust te gunnen om dit zo goed mogelijk te kunnen doen. #helden #samensterk

NOOT VOOR DE REDACTIE
Wij hopen wel op een meer landelijke woordvoeringslijn, voor de niet acute zorg, zoals deze voor de acute zorg inmiddels al lang op gang is gekomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stichting Humanitas
06 44 24 44 07

Stichting Humanitas
Stichting Humanitas biedt hoogwaardige zorg en diensten aan iedereen – van 0 tot 100+ – die ondersteuning en hulp nodig heeft en richt zich op verzorging, verpleging, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en medische behandeling. Humanitas is een algemene instelling zonder binding aan een levensbeschouwing. Bij Humanitas werken circa 3500 medewerkers en 2500 vrijwilligers in diverse regio’s en locaties. Voor meer informatie: www.stichtinghumanitas.nl.