Reactie op ‘Oud en zelfstandig in 2030 – Een reisadvies’

Stichting Humanitas heeft altijd een prominente rol gespeeld in de ontwikkeling van de zorg voor ouderen. We gaan daarom graag voorop in de linie om het gesprek aan te gaan en ideeën op te werpen voor hoe de toekomst van ouderenzorg eruit moet komen te zien. Vanuit dat oogpunt heeft onze bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk, samen met Jet Bussemaker (voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)), en Floris Alkemade (Rijksbouwmeester ) een gezamenlijke reactie ingezonden op het advies van de commissie Bos. De reactie is gebaseerd op de ervaringen met de prijsvraag WHO CARES en de gelijknamige Community of Practice en het in 2019 verschenen advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’.

Bussemaker, Alkemade en Van Herk geven de commissie vier aandachtspunten mee waarmee het advies kan worden versterkt. Deze richten zich op 1) De ondersteuning van lokale initiatieven, 2) Het toekomstbestendig renoveren en verbouwen van bestaande woningen en locaties, 3) De zorgzame woonomgeving en 4) De koppeling met andere opgaven als de energietransitie. Naast deze aandachtspunten vragen zij aandacht voor de knelpunten die veel WHO CARES teams ervaren, waaronder het gebrek aan beschikbare locaties en de beperkte financieringsmogelijkheden. De ondertekenaars pleiten onder andere voor de inzet van maatschappelijke kosten-baten analyses, ander onderzoek of ervaringsgegevens om de waarde van woonzorginitiatieven zichtbaar te maken en zo gemeenten te ondersteunen in hun argumentatie om locaties beschikbaar te stellen.

Op 15 januari 2020 verscheen ‘Het advies van de commissie-Bos’ onder de titel ‘Oud en zelfstandig in 2030 – Een reisadvies’. Deze commissie is door het kabinet ingezet om advies uit te brengen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden, rekening houdend met demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de betaalbaarheid van de zorg. Veel van de aanbevelingen zijn terug te voeren op drie centrale adviezen: 1) Ga (ver)bouwen, 2) Ga digitaal en 3) Werk samen. Met het eerste centrale advies pleit de commissie voor een toename van het aantal (ver)bouwactiviteiten van nieuwe woonvormen, tussen het aloude huis en verpleeghuis in. Met het tweede centrale advies pleit de commissie voor grootschalig gebruik van digitale technologieën, zowel door aanbieders van professionele zorg en ondersteuning als door ouderen zelf. Met het derde centrale advies pleit de commissie voor lokale en regionale samenwerking tussen zorgverleners.

Op basis van alle binnengekomen reacties zal de Commissie-Bos haar advies actualiseren waar nodig en mogelijk. Dit gebeurt nog voor de zomer van 2020. Dan zal ook de brief van Bussemaker, Alkemade en onze bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk openbaar worden gemaakt.