Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek start met ‘doen wat nodig is’ voor mensen met dementie (Social Trials)

Het aantal mensen met dementie in Nederland telt op dit moment (2020) 300.000. Verwacht wordt dat dit aantal stijgt naar 500.000 in 2040[1]. Wat vaak wordt vergeten is dat mensen met dementie niets liever willen dan hun leven voortzetten samen met hun dierbaren. Ze hebben net als iedereen behoefte aan waarde toevoegen in hun leven, aan een bevredigende invulling van de dag en het aangaan van betekenisvolle relaties. Door de ziekte komen universele menselijke behoeften onder druk te staan. Er zijn vragen rond thema’s als: ziet mijn omgeving me nog wel voor vol aan? Hoe ga ik om met veranderende relaties? Kan ik zelf beslissingen blijven nemen? En hoe vul ik zingeving in?

In de wijk Hillegersberg-Schiebroek starten Stichting Humanitas, Gemeente Rotterdam, Zilveren Kruis Zorgkantoor en Tao of Care in de wijk met doen wat nodig is om deze vragen te kunnen beantwoorden. Gezamenlijk zetten ze in op het herstellen van het normale dagelijks leven en de centrale rollen van mensen met dementie in de samenleving. Ze doen dit in een project genaamd ‘Social Trial Rotterdam’. In de Social Trial is er experimenteerruimte om passende ondersteuning voor mensen met dementie en naasten te ontwikkelen, de werkzame bestanddelen van passende ondersteuning te identificeren en te verbreden naar nieuwe landelijke dementiestandaarden. Dit project sluit aan bij de beweging die Stichting Humanitas reeds heeft ingezet en wordt genoemd in de motie van Vera Bergkamp aangaande experimenten rondom het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.[2] Bovendien heeft het ministerie van VWS een financiële bijdrage geleverd die het mogelijk maakt gedurende vier jaar passende ondersteuning te ontwikkelen.

Centraal in de Social Trial staat de visie van de Sociale Benadering Dementie. Deze visie is ontwikkeld door Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie. De Social Trial dient ook maatschappelijke doelen: de nieuwe aanpak maakt gebruik van onbenut arbeidspotentieel én resulteert potentieel in lagere zorgkosten. Ook op andere plekken in het land wordt geëxperimenteerd met de Social Trial zoals in Den Bosch, Amstelveen en Amsterdam.

Middels de Social Trials leren we dat mensen met dementie en naasten behoeften hebben aan ondersteuning van professionals die hen helpen in de ondersteuning van het gewone dagelijkse leven. Dit vraagt niet alleen om een professional met een medische achtergrond. Daarom experimenteren we in de Social Trials met het bieden van ondersteuning door mensen zonder zorgachtergrond (o.a. journalistiek, humanistiek). Het Sociale Benaderingsteam (SBD-team), het team met mensen die ondersteuning biedt aan mensen met dementie en hun naasten, wordt ondersteund door ondersteunende schillen van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, statushouders, schoolverlaters en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens zoekt het SBD-team de verbinding met andere partijen in de wijk, zoals welzijnsorganisaties en huisartsen. Op die manier vormt een SBD-team de infrastructuur voor ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten gedurende de gehele ziekte en met focus op de thuissituatie. Door het SBD-team wordt er beter aangesloten bij de behoeften van mensen met dementie en naasten, dragen we bij aan maatschappelijke vraagstukken en verlichten we de schottenproblematiek bij ondersteuning van mensen met dementie en naasten.

Nog eens 10 mensen worden ondersteund middels het digitale platform: SBDigitaal. Een platform dat in tijden van corona is ingezet om de fysieke afstand te overbruggen, maar inmiddels vast onderdeel is van de ondersteuning. De komende tijd worden deze aantallen opgeschaald tot een maximum van 80 deelnemers per SBD-team.

Op 18 september openen wij de Social Trial Rotterdam officieel. Tijdens de opening zal Anne-Mei The van alle betrokken organisaties de vertegenwoordigers (Stichting Humanitas: bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk; Gemeente Rotterdam: wethouder Sven de Langen; Zilveren Kruis Zorgkantoor: directeur zorginkoop langdurige zorg Marti Paardekooper) interviewen.


[1] https://www.alzheimer-nederland.nl/factsheet-cijfers-en-feiten-over-dementie

[2] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z18046&did=2017D37255