Geschiedenis Humanitas

Home Oorsprong
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 31 mei 1945, richtten een aantal bezorgde sociaal democraten de “Stichting voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag” op. De Stichting, “Humanitas” genoemd, werd opgericht vanuit de behoefte aan maatschappelijk werk.
Maatschappelijk werk voor mensen die niet behoorde tot een van de kerkelijke gemeenschappen en daarom niet in aanmerking kwamen voor kerkelijke liefdadigheid. De eerste afdelingen van Humanitas werden opgericht in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Hun taken waren het leggen van contacten met verschillende instanties, het werven van vrijwillige medewerkers en het in samenwerking met de Sociale Dienst bezorgen van “de steun” (een uitkering).

Vrijwilligers van Humanitas brachten “de steun” bij die mensen thuis die zelf niet in staat waren het geld bij het kantoor van de Sociale Dienst af te halen. Humanitas zelf kreeg financiële steun van vele arbeidersorganisaties. Ook had Humanitas langdurige verbintenissen met de VARA en de PvdA.

Van vrijwilligershulp naar professionele dienstverlening
Humanitas breidde zich snel uit en kon naast vrijwilligers ook steeds meer betaalde medewerkers aantrekken. De gezinsverzorging groeide uit tot één van de belangrijkste activiteiten. Andere werkterreinen waren hulp aan “a-sociale gezinnen”, remigranten, ouderenzorg, gezinsvoogdij en reclassering. In 1948 werd Humanitas betrokken bij de opvang van buitenlandse kinderen. Voor al deze doelgroepen streefde Humanitas toen, en nu nog steeds, naar integratie in de samenleving.

Ouderenzorg
In 1959 werd de Stichting Humanitas (ouderenzorg) opgericht door de Vereniging Humanitas, afdeling Rotterdam, met het doel huisvesting en verzorging te bieden aan de ouder wordende mens. De eerste jaren richtte deze Stichting zich vooral op huisvesting en verzorging in wat toen nog bejaardenoorden werden genoemd. Eind jaren tachtig bedacht Humanitas een nieuwe woon- en verzorgingsvorm: het “zorghuis”. Dit was een eerste stap in het scheiden en van wonen en zorg. Bewoners huurden een woning en konden zelf kiezen welke zorgverleners zij inschakelden. Een andere toen zeer vernieuwende ontwikkeling was de “levensloopbestendige woning”. In deze woning kunnen bewoners ook blijven wonen als zij intensieve zorg nodig hebben. Zorg die je vroeger alleen in een verpleeghuis kon krijgen.

Per 1 januari 2009 zijn Stichting Humanitas Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening en Stichting Humanitas gefuseerd, met als naam Stichting Humanitas.

Welzijn
Sinds januari 2018 is Stichting Humanitas verantwoordelijk voor de uitvoering van de welzijnsopdracht in Rotterdam-Feijenoord en, samen met Vitis, ook in Hoek van Holland. www.magievanfeijenoord.nl.