Raad van Toezicht

Home Taak
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het gevoerde beleid van de Raad van Bestuur van de Stichting Humanitas en op de algemene gang van zaken binnen die organisatie.

Benoeming leden
De raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad hebben elk het recht één lid voor te dragen voor Stichting Humanitas.

Samenstelling
De huidige Raad van Toezicht bestaat uit:

  • de heer drs. R. Treffers, voorzitter (m.i.v. 5 februari 2021)
  • de heer J.A. van der Hulst RA, lid
  • de heer drs. C.G.J. Verbrugge, lid
  • mevrouw prof. dr. M.A. Goossensen, lid
  • mevrouw drs. C.G.M. Piqué, lid

Bereikbaarheid Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is bereikbaar via de secretaresse RvT, mailadres: everdoes@stichtinghumanitas.nl