Klagen wordt al snel gezien als zeuren. Klagen heeft vaak een negatieve klank. “De verzorging is goed, dus waarom zou ik over dat ene geval dat mij dwars zit gaan klagen? Dat verstoort de verhoudingen maar”.

Maar wij zien uw klacht juist graag tegemoet! Van een klacht kunnen we namelijk leren en verbeteren. Als niemand klaagt, verandert er ook niets!

In gesprek

Een goede manier om uw onvrede en/of uw klacht kenbaar te maken is door in gesprek te gaan met de betrokken medewerker en/of diens leidinggevende. Door met de direct betrokkene(n) het gesprek aan te gaan, komt u vaak samen tot een goede oplossing. Wanneer het gesprek niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de (locatie)manager en/of directeur.

Uiteraard kunt u ook een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.


Heeft u hulp nodig? Of behoefte aan bemiddeling?

Soms kan het moeilijk zijn om een klacht op te schrijven of heeft u hulp nodig bij het oplossen van uw probleem. Ook dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris zal samen met u proberen een oplossing te vinden.

De klachtenfunctionaris kan u bijstaan tijdens gesprekken, kan bemiddelen en u informeren over de te volgen procedures, zowel intern als extern. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en daarmee niet verbonden aan een team of een locatie van Humanitas.

Heeft u ‘slechts’ behoefte aan een ‘luisterend oor’? Ook dan kunt u vanzelfsprekend bij de klachtenfunctionaris terecht.

Wat kunt u van een klachtenfunctionaris verwachten?

  • Een luisterend oor en persoonlijke ondersteuning.
  • Raad en advies over aanpak, vervolgstappen en een goede afhandeling van uw klacht.
  • Begeleiding bij gesprekken tussen u en de betrokkene(n).
  • Bemiddeling tussen u en de betrokkene(n).
  • Doorverwijzing naar de externe cliëntvertrouwenspersoon in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd).

Hoe komt u in contact met de klachtenfunctionaris?

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht schriftelijk per e-mail of per post indienen.

Per post:
Stichting Humanitas, t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam.

Per e-mail:


Externe Klachtencommissie

Als de interne behandeling van een klacht door de klachtenfunctionaris voor u niet een bevredigende uitkomst biedt dan kunt u de klacht en de uitkomst voorleggen aan de onafhankelijke en externe klachtencommissie van Stichting Humanitas. Het ambtelijk secretariaat van deze commissie is ondergebracht bij het Centraal Bureau voor Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem. klachten@cbkz.nl

Geschillencommissie Zorg

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht door Humanitas dan is er sprake van een geschil. In dit geval kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg. De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak. Een bindende uitspraak betekent dat zowel u als Humanitas niet in hoger beroep kunnen bij de Geschillencommissie. Indien hoger beroep wenselijk is kan de zaak worden voorgelegd bij de rechtbank. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de geschillencommissie: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Postadres:
De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag


Heeft u klachten of onvrede over de uitvoering van de Wet zorg en dwang?

Klachten in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) worden door Humanitas doorgestuurd naar de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) voor een onafhankelijk oordeel. Het is niet mogelijk om als klager rechtstreeks een klacht in te dienen bij het KCOZ.

Heeft u vragen, klachten en/of problemen m.b.t. onvrijwillige zorg? Dan kunt u een beroep doen op de ondersteuning van een externe cliëntvertrouwenspersoon, zoals vastgesteld in de Wzd. Deze externe cliëntvertrouwenspersoon Wzd is niet in dienst van Humanitas en staat u en/of uw (wettelijke) vertegenwoordigers graag bij in geval van vragen en/of klachten over de toepassing van onvrijwillige zorg.

Voor meer informatie over de Wzd of de cliëntvertrouwenspersoon Wzd kunt u hier klikken.

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.